Szukaj

Produkty 

Regulamin sklepu internetowego
www.HistoricalMarket.com
obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

 

 

§1. Definicje

1. Właściciel serwisu, Wydawca:
CCS Silesia sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61
41-905 Bytom, Polska
Tel/fax +48 32 282-48-66
bank: Deusche Bank PBC S.A.
konto w złotówkach: 86 1910 1048 2518 7225 8992 0001
NIP: PL-626-301-31-44
REGON: 243373610
email: miecze@miecze.pl
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478751, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.
2. Sklep – sklep internetowy www.miecze.pl oraz www.historicalmarket.com
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu
4. Bon Podarunkowy - bon towarowy umożliwiający Klientowi częściową lub całkowitą zapłatę za koszty przesyłki i towary zakupione w Sklepie
5. Konto Użytkownika – profil Klienta tworzony przez podanie unikatowego adresu email oraz wymaganych przez Właściciela Serwisu danych Klienta niezbędnych do prawidłowej obsługi zamówień
6. Użytkownik Bonu – Klient lub każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego

 

§2. Informacje ogólne

1. Właściciel serwisu oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
2. Wszystkie ceny podane na naszej stronie są cenami brutto i zawierają polski podatek VAT. Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdym momencie. Zmiany nie będą dotyczyć zamówień, które zostały już przyjęte do realizacji.
4. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Właściciela serwisu.
5. Podstawowym językiem obowiązującym na stronach Sklepu jest język polski.

 

§3. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Właściciela Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Własciciela Serwisu. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z tą ustawą kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych w celu wystawiania faktur VAT i rachunków.
4. Klient ma możliwość dowolnego edytowania swoich danych, które podał przy zakładaniu Konta Użytkownika. W przypadku gdy Klient żąda likwidacji swojego konta prosimy o wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w §1 pkt 1.
5. Informacje na temat polityki prywatności i plików cookies są dostępne na tej stronie.

 

§4. Przyjęcie i realizacja zamówienia

1. Rejestracja i złożenie zamówienia
1.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy Sklepu internetowego, poczty elektronicznej, telefonicznie lub faxem. Podczas składania zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
a) dane zamawiającego: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu,
b) dane wysyłkowe (jeśli adres wysyłki różni się od adresu zamawiającego):
imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu.
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
1.2. W celu utworzenia Konta Użytkownika Klient musi podać dane niezbędne do prawidłowego działania serwisu. Odmowa podania tych danych uniemożliwia założenie Konta Użytkownika.
1.3. Właściciel Serwisu może wymagać podania przez Klienta dodatkowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
1.4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
1.5. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych w myśl prawa polskiego.
1.6. Każda sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT lub paragonem fiskalnym. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie niewłaściwych lub niekompletnych danych do wystawienia faktury.
1.7. Zamówienia są potwierdzane poprzez email i/lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
1.8. Klient ma prawo do dokonywania zmian w złożonym i potwierdzonym zamówieniu. Wszelkie zmiany muszą być ustalone i zaakceptowane przez pracownika Sklepu.
1.9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
1.10. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki użytkowania oferowanych wyrobów. Dotyczy to w szczególności szkód mogących być następstwem używania broni kutej bez należytej ochrony i bez nadzoru osób trzecich.

2. Terminy realizacji zamówień
2.1. Wszystkie zamówienia są realizowane w możliwie najkrótszym terminie. W większości przypadków termin realizacji zamówienia nie przekracza 7 dni.
2.2. W przypadku gdy brak zamówionego towaru w magazynie Klient będzie poinformowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
2.3. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od właściciela serwisu. W takim przypadku klient zostanie o tym poinformowany emailem w możliwie najszybszy sposób.

3. Sposoby płatności
3.1. W Sklepie możliwe są następujące sposoby płatności:
a) gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie Właściciela serwisu
b) gotówką przy odbiorze przesyłki
c) przelewem na konto bankowe
d) PayPal / karta kredytowa
3.2. Płatność za zamówiony towar jest możliwa w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). Wszelkie warunki w tej sprawie są ustalane pomiędzy Właścicielem serwisu a Klientem w trakcie składania zamówienia.

4. Sposoby dostawy
4.1. Możliwe są następujące sposoby odbioru / dostawy zakupionego towaru:
a) odbiór osobisty w siedzibie Właściciela serwisu - termin odbioru osobistego musi zawsze być ustalony z pracownikiem Sklepu
b) przesyłką pocztową
c) przesyłką kurierską
4.2. Koszt dostarczenia towaru pokrywa Klient. Opłata za przesyłkę jest doliczana do ogólnej wartości zamówienia i musi być uiszczona przez Klienta zgodnie z warunkami ustalonymi przy składaniu zamówienia.
4.3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
4.4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy odmówić odebrania przesyłki i w obecności dostarczyciela przesyłki (kuriera lub listonosza) spisać protokół z opisem jej stanu. Następnie należy jak najszybciej powiadomić Właściciela serwisu o zaistniałej sytuacji.

 

§5. Wyroby i zdobienia na indywidualne zamówienie

1. Zamówienia wyrobów innych niż przedstawione w serwisie wymagają bezwzględnie wcześniejszego ustalenia: dokładnego przedmiotu zamówienia, ceny, terminu realizacji, warunków gwarancji i zakresu odpowiedzialności Sklepu względem Klienta.
2. Przy zamówieniach towarów, których nie posiadamy w standardowej ofercie klient może zostać poproszony o wpłacenie kaucji w wysokości ustalonej między stronami, nie przekraczającej 49% wartości zamówienia. Kaucja nie podlega zwrotowi nawet w przypadku rezygnacji Klienta z zamówionego towaru w trakcie realizacji zamówienia. Wniesiona kaucja będzie zaliczona na poczet ceny za zamówiony towar.
3. W przypadku zamówienia wyrobu lub zdobień wykonywanych na indywidualne zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, że nie będzie mu przysługiwało prawo do odstapienia od umowy i zwrotu poniesionych kosztów w tym zarówno kosztów zamówionego towaru jak i kosztów dostawy.
4. Wszelkie wpłaty na konto bankowe Sklepu, które nie były ustalone z pracownikiem Sklepu będą zwracane po potrąceniu kosztów jakie w związku z tym poniósł Właściciel serwisu. Dodatkowo będzie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 50,00zł.

 

§6. Gwarancje i reklamacje

1. Na wszystkie wyroby udzielamy gwarancji w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez Klienta.
2. Na głownie kute udzielamy rocznej gwarancji, która obejmuje złamanie głowni podczas walki. Gwarancja niniejsza nie obejmuje:
2.1. głowni na których znajdują się ślady nanoszenia jakichkolwiek zdobień trawionych, grawerowanych czy innych (dotyczy to zdobień, które nie były wykonywane przez producenta głowni)
2.2. szczerbienia się ostrza w wyniku uderzeń
2.3. wykrzywienia lub skręcenia się głowni
2.4. obluzowania się okładzin rękojeści w wyniku normalnego użytkowania.
3. W przypadku stwierdzenia wady produktu należy bezzwłocznie o tym poinformować Sklep. Informacje taką należy przekazać pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. W ciągu 2 dni roboczych Pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegołów dostarczenia wadliwego wyrobu do Sklepu. Wszelkie przesyłki nieustalone z pracownikiem Sklepu nie będą odbierane.
5. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni licząc od dnia następnego po dostarczeniu towaru do siedziby Właściciela serwisu. W szczególnych wypadkach czas naprawy może być przedłużony o czym Klient będzie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.
6. Koszt dostarczenia reklamowanego wyrobu do Sklepu ponosi Klient. Koszt dostarczenia naprawionego towaru z powrotem do Klienta ponosi Właściciel serwisu. Sposób dostawy może być dowolnie wybrany zarówno przez Klienta jak i Właściciela serwisu, jednakże każdorazowo przed wysłaniem przesyłki nadawca ma obowiązek poinformować adresata o wybranym sposobie dostawy.

 

§7. Odstąpienie od umowy i zwroty

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i zwrócić zakupiony towar, za wyjątkiem e-booków, plików elektronicznych, prasy, rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audiowizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych oraz innych produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi.

2. Postępowanie w przypadku odstapienia od umowy:
2.1. Klient ma obowiązek poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy. W tym celu może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego na stronach Sklepu (wzór oświadczenia). Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy Sklepu.
2.2. W ciągu 2 dni roboczych pracownik Sklepu potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia i poprosi o odesłanie towaru na adres Właściciela serwisu.
2.3. Najpóźniej w terminie 14 dni od potwierdzenia przez Sklep otrzymania oświadczenia Klient odsyła towar w stanie niepogorszonym. Do przesyłki należy załączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę). Koszt przesłania towaru do Sklepu ponosi Klient.
2.4. W ciągu 14 dni od otrzymania przez Właściciela serwisu przesyłki ze zwróconym towarem należność zostanie zwrócona w takiej samej formie w jakiej odbyła się płatność za towar. Jeżeli Klient płacił za towar przy odbiorze przesyłki to forma zwrotu należności będzie ustalona przed wysłaniem towaru od Klienta do Sklepu.
3. Zgodnie ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) zwrotowi podlegają: należność za towar oraz koszty przesyłki towaru do Klienta w najtańszej dostępnej w Sklepie opcji.

4. Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 121, 827):
4.1. Klient ma obowiązek poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy. W tym celu może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego na stronach Sklepu (wzór oświadczenia). Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy Sklepu.
4.2. W ciągu 2 dni roboczych pracownik Sklepu potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia, wystawi fakturę korygującą będącą podstawą do przyjęcia zwrotu towaru i wyśle ją do Klienta.
4.3. Najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania faktury korygującej Klient odsyła towar w stanie niepogorszonym. Do przesyłki należy załączyć podpisaną kopię faktury korygującej. Koszt przesłania towaru do Sklepu ponosi Klient.
4.4. W ciągu 14 dni od otrzymania przez Właściciela serwisu przesyłki ze zwróconym towarem należność zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot należności może zostać dokonany tylko i wyłącznie jeśli Klient dostarczy do Sklepu podpisaną kopię faktury korygującej.
4.5. Zgoda na odstąpienie od umowy przez Klienta nie będącego konsumentem jest dobrą wolą Właściciela serwisu i nie jest obligatoryjna. Właściciel serwisu ma prawo nie wyrazić zgody na takie odstąpienie od umowy i nie przyjąć zwróconego towaru.

5. Zgodnie z Ustawą z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) prawo do odstapienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
5.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
5.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
5.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
5.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
5.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje gdy towar nosi ślady uszkodzeń mechanicznych.
7. Przesyłki wysyłane za pobraniem i/lub na koszt adresata nie będą odbierane przez pracowników Sklepu, chyba że zostało to wcześniej ustalone i potwierdzone.

 

§8. Bony podarunkowe

1. Warunki ogólne
1.1. Klient ma prawo do zakupu w Sklepie Bonu Podarunkowego o wartości nominalnej podanej w momencie zakupu.
1.2. Bon Podarunkowy może być zakupiony przez Klienta wyłącznie w Sklepie. Bon Podarunkowy nie może być zakupiony bezpośrednio w siedzibie Wydawcy.
1.3. Bon Podarunkowy nie może być zakupiony za pomocą innego Bonu Podarunkowego.
1.4. Bon Podarunkowy służy do zakupu towarów będących w ofercie Sklepu i nie podlega wymianie na gotówkę.
1.5. Bon Podarunkowy nie może zostać zwrócony Wydawcy.
1.6. Bon Podarunkowy jest wydawany na okaziciela i może zostać użyty tylko jeden raz. Klient po otrzymaniu Bonu Podarunkowego może go wykorzystać lub przekazać dinnemu Użytkownikowi Bonu.
1.7. Użytkownik Bonu może użyć Bonu Podarunkowego do zapłaty za towary będące w stałej ofercie Sklepu jak i za towary wykonane na indywidualne zamówienie. Warunki i sposób użycia Bonu Podarunkowego w przypadku zapłaty za zamówienie indywidualne będą ustalone z pracownikiem Sklepu.
1.8. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony Bonu Podarunkowego przed dostępem osób nieuprawnionych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Bonem Podarunkowym.
1.9. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Bonu Podarunkowego przez Klienta lub Użytkownika Bonu. Jeśli Bon Podarunkowy został zgubiony lub zniszczony przez Użytkownika Bonu i jeszcze nie został wykorzystany w Sklepie to pracownik Sklepu na wniosek Klienta może odtworzyć Bon Podarunkowy. Możliwość taka stanowi tylko i wyłącznie dobrą wolę Właściciela serwisu i nie jest on do tego w żaden sposób zobligowany. Warunki odtworzenia Bonu Podarunkowego będą każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem. Właściciel serwisu ma prawo odmówić odtworzenia Bonu Podarunkowego bez podania przyczyny.
1.10. Bon Podarunkowy jest ważny przez 12 kolejnych miesięcy od daty zakupu. Po tym terminie niemożliwe jest dokonanie płatności za zakupy w Sklepie za pomocą Bonu Podarunkowego.

2. Zasady korzystania
2.1. Po zakupie Bonu Podarunkowego i otrzymaniu zapłaty za niego przez Właściciela serwisu, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze Klient otrzyma Bon Podarunkowy w postaci elektronicznej. Zostanie on przesłany na adres mailowy podany przez Klienta przy składaniu zamówienia w Sklepie.
2.2. Klient lub Użytkownik Bonu podczas procesu składania zamówienia w Sklepie ma prawo do użycia Bonu Podarunkowego. Po wejściu na stronę koszyka ('Podsumowanie Zakupów') w polu 'Bony rabatowe' Klient lub Użytkownik Bonu może podać numer Bonu Podarunkowego w celu uzyskania rabatu od wartości zamówienia. Wartość nominalna Bonu Podarunkowego obniża cenę zakupionych towarów.
2.3. W przypadku gdy wartość kupowanych w Sklepie towarów jest niższa lub równa wartości nominalnej Bonu Podarunkowego Użytkownikowi Bonu nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w jakiejkolwiek formie.
2.4. W przypadku gdy wartość kupowanych w Sklepie towarów jest wyższa niż wartość nominalna Bonu Podarunkowego Użytkownik Bonu zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w sposób ustalony przy składaniu zamówienia.

3. Reklamacje
3.1. Wszelkie reklamacje związane zakupem Bonu Podarunkowego oraz jego użyciem będą rozpatrywane przez Właściciela serwisu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika Bonu.
3.2. Użytkownik Bonu zobowiązany jest do dostarczenia reklamacji w formie pisemnej do Właściciela serwisu. Koszt takiego dostarczenia pokrywa Użytkownik Bonu.

 

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmian treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.
3. Wszelkie sprawy sporne między stronami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela serwisu.
4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek elementów Sklepu (zdjęć, opisów, elementów graficznych, kodu strony i innych) bez jednoznacznej pisemnej zgody Właściciela serwisu.
5. Działanie serwisu sprawdzono przy użyciu przeglądarek:
Opera 9.8
Internet Explorer 8.0
Firefox 3.6
Safari 4.0
Chrome 13
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z błędnego wyświetlenia stron serwisu.

 


 

 

Przydatne pliki:

 

Regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Regulamin obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 roku.

Polityka prywatności i pliki cookies

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

 

Twój kraj to Stany Zjednoczone.

Zmień kraj

Koszyk

Brak produktów

Suma 0.00 €

Podane ceny są cenami brutto

knight